<< newsletter home >>

Uilleam MacPherson

seachdain. Bha an giomach a cur an t-iuchair, agus bha iad airson teansa a thoirt dha, rud nach eil iad a deanamh an-diugh.

Cha robh ac an uair sin ach clibh bheag, mu dh irleach air fhichead a dhfhaid agus sia irlich dheug de leud. Chan eil an giomach a

fs ach mu irleach a h-uile bliadhna agus bheir e naoi bliadhna mun gabh e creic. Feumaidh naoi irleach de dhfhaid a bhith ann. Tha e air a rdh gu bhil 20 neo 30 mle de shileanan ann; mu thigeadh iad uileag air adhart bhitheadh a mhuir be leotha.


Iasgaich nan Giomach

Dhinnis Uilleam dhuinn mu chuimhneachan aige air a bhith ag iasgaich o chionn crr is d fhichead bliadhna air ais. Seo beagan dhiubh:
Bha iad an uair ud a cuir air tr nan cliabh ann an June son aon tr

Tughadh

Dhinnis Gilleasbaig Ruairidh dhuinn mu dheidhinn an obair a bha e a deanamh nuair a bha e g.


Thisich mi air tughadh nuair a bha mi coig bliadhn deug cmhla ri mathair. S e mathair a dhionnsaich mi. Bha trr obair tughaidh ann an uairsin. Bha tughadh air bthaichean agus taighean. Bha sinn a gearradh an tughadh, luachair, air a chroit le speal. Cha robh math muran a ghearradh -

Gilleasbaig Ruairidh agus Domhnall Lachlainn a tughadh aig Taigh Mhurchaidh

gheibheadh daoine am prosan. An tughadh bfhearr s e tughadh fraoch, fraoch g a bhann. Bha sinn ga spionadh as an talamh. Bha tughadh a maireachdainn d bhliadhna co dhi, bha an tughadh r a dol air muin an t-seann tughaidh. Bha e air a chliopadh le deamhais aig a bhonn airson fhgail cothrom. Bheireadh e suas ri tr latha taigh a thughadh. Bha iad a tiseachadh air tughadh ann an November, an deidh a bhuntata a thogail. S e an obair mu dheireadh ron geamhradh.


Treabhadh

Airson treabhadh glas, bhithear a dol sios tri neo ceithir a dhirlich a chiad bliadhna, is sia irlich as a dhidh sin. Cha deideadh tu nas fhaide na tr bliadhna a treabhadh an aon phos. Ach na cruinn a thaca an diugh, tha iad a dol nas doimhne na sin. Cha robh na seann

daoine o chionn fada ag iarraidh a ghainmheach a thoirt am brr, air sailleabh siabadh. Chan fheum thu dioscs neo sian ma threabhas tu digheal e. Ni na cliathan an gnothach mu bhitheas e digheal, ach feumaidh tu roiligeadh, ge brith d n thu. Nuair a bha mise g, bha iad a fgail an treabhadh gus a bhitheadh fochann air, agus

dhfheumadh e bhith tiorm. Bha iad ga roiligeadh toiseach an t-samhraidh. A chiad crann a bhaca leis na tractors an toiseach, s e Cockshutt, 1940s, s ann anns na 1960s a thisich iad air na hydralics le d sgrob. Chan urrainn dhuibh treabhadh nas lugha na ochd neo naoi irlich leis a Chockshutt agus feumaidh e a bhith air a sheatadh digheil.

Eardsaidh Chaluim a Ghobha a bha bruidhinn rinn mu threabhadh.